Kniha o pravěku Citace

 

    Mladší prvohory

 

Údobí které následovalo po době devonské a trvalo až do konce prvohor , označují geologové souborným názvem mladší prvohory . Počítáme k nim dva útvary . První proslul mohutnými , hospodářsky nesmírně důležitými uloženinami černého neboli kamenného uhlí . Podle této významné suroviny se tento útvar nazývá karbon ( carbo = latinsky uhel ). Jeho trvání se odhaduje na 65 miliónů let . Druhý útvar , méně významný a kratší než je karbon se nazývá perm . Trval 55 miliónů let . Oba útvary mladších prvohor bývají v mnoha oblastech spojeny téměř neznatelnými přechody , a proto se pak označují souborně jako permokarbon .

 

     Karbon - doba obojživelníků

Počátky karbonu charakterizují mohutné horotvorné pohyby zvané hercynské vrásnění . Během něho se od konce devonu až do počátku druhohor vyvrásnila mohutná pevninská soustava s rozsáhlými horstvy . Na mapách karbonských pevnin můžeme sledovat obrovskou severoatlantickou pevninu , která je od pevniny jižní polokoule , tehdy většinou zaledněné Gondwany , oddělená širokým středozemním mořem Tethys , které obepínalo celou Zemi . Oblasti karbonského moře Tethys byla značně neklidná .Ve střední Evropě vzniklo v té době mohutné variské horstvo . Důsledkem horotvorných pohybů byla ve středních Čechách na dlouhou dobu přerušena mořská sedimentace . Horotvornou činnost doprovázela i mohutná sopečná činnost . V konečných fázích vrásnění tuhly pod povrchem vrásněných pohoří spousty magmatu a vznikaly tak mohutné masívy žul a jiných hornin . V té době vznikly žulové masívy , jako například středočeský , krkonošsko -jizerský aj. Ve svrchním karbonu začaly v několika pánvích i výlevy porfyrů a melafyrů , které však vrcholily až v permu .

 

                        Vznik černého uhlí

V karbonu tehdy vzniklo na prostorách dříve pokrytých devonskými moři a později spodnokarbonskými moři a močály mohutné horstvo variské . Na jeho okraji v četných lagunách a deltách řek bujelo rostlinstvo a mnoha místech se hromadilo obrovské množství rostlinné hmoty , z níž pozvolnými chemickými přechody , jímž říkáme uhelnatění , vznikla rozsáhlá ložiska černého uhlí . Mořská hladina místy kolísala a mořská voda znovu v určitých dobách zaplavovala uhelné močály . Když moře ustoupilo , vznikali nové pralesy - a pochod se opakoval . Uvnitř variského pohoří vznikali místy ve vnitrozemních pánvích rozsáhlé močály , které však moře nezaplavovalo a v nich se ukládalo výborné černé uhlí ( u nás např. kolem Plzně a jinde ) . Konec karbonu je místy dost nejasný a v praxi se vymezuje hlavně podle zkamenělin . Charakteristickou horninou karbonu je kamenné uhlí . Protože příznivé podmínky pro rozvoj rostlinstva , nenastávaly všude stejně , vznikaly uhelné sloje v různých částech světa v různých podobách , tak např. ve východní Asii se nejčastěji vyskytují až ke konci karbonu a v permu , v Jižní Africe dokonce až na počátku druhohor . Ohromný rozvoj rostlinstva svědší o tom , že karbonské podnebí v oblasti Evropy bylo většinou vlhké a teplé . Rovněž tehdejší středozemní moře Tethys bylo podle hojného růstu vápenitých řas a výskytu četných druhů bezobratlých velmi teplé . Mírné pásmo bylo daleko na severu,kdežto u nás převládalo klima rovníkové . Přirozeným a celosvětově rozšířeným regulátorem klinatu byla rozlehlá oblast teplého rovníkového moře Tethys . Rozsáhlé  části jižní pevniny Gondwany byly v karbonu zaledněny . Mírnější podnebí v karbonu vysvětlují badatelé zvýšeným obsahem oxidu uhličitého . Tento plyn prý dodává do ovzduší značně rozšířená sopečná činnost . Když pak byla šást oxidu spotřebována bujným rostlinstvem , měnilo se později podnebí postupně v sušší , až posléze ve svrchním karbonu vzniklo klima poštní . Podnebí se však často měnilo . Střídání vlhkého a suchého období se velmi zřetelně projevuje v usazených horninách ,

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeněk V.Špinar . Kniha o pravěku . 2 přepracované vydání . Praha: Albatros . vydáno 1988 . str. 252 . ISBN 13-722-88 14/56

 

Language selection here!!!

 

obrázek Sigillaria

 
 
 
 
TOPlist