Vítejte na ......CARBON FOSSILS

Tento web slouží k prezentaci mé sbírky zkamenělin.A také ke získání lepší představy o tom jak to v Karbonu vypadalo.

 

             Karbonské období

 

.. jeho počátek se  datuje před 354 miliony lety ...

.. jeho konec před 289 miliony lety.

Karbon je geologický útvar prvohor . Dělení karbonu se stále vyvíjí , nicméně se obecně dělí na starší spodní karbon a mladší svrchní karbon . V mezinárodním stratigrafickém dělení se spodní karbon nazývá mississip a svrchní karbon je nazýván pennsylvan. Doba jeho trvání se odhaduje na 65 milionů let . Pro období karbonu je typické klima se značnými teplotními rozdíly mezi rovníkovými a polárními oblastmi. V oblasti jižního pólu se nachází rozsáhlé zalednění. Střídání glaciálů a interglaciálů způsobuje rychlé kolísání hladiny světového oceánu . Tyto podmínky byly v oblastech s humidním klimatem ideální pro vznik ložisek černého uhlí .

Karbonská fauna: V karbonu žije různý hmyz, krytolebci , žraloci a paprskoploutvé ryby . Ve svrchním karbonu se objevují plazi (Reptilia) a plazovití savci (Synapsida). Během karbonu vymřely pancéřnaté ryby.

 

Karbonská flóra: Charakteristické jsou uhlotvorné stromovité přesličky (Sphenophyta) a plavuně (Lycophyta), které dosahovaly obrovských rozměrů . Další velmi významným typem rostlin byly tzv. kordaity , až 30 metrů vysoké stromy se štíhlými kmeny, jenž se nepravidelně rozvětvoval v korunu. Tyto gigantické stromy, podobné rostlinám nahosemenným, měly široké pentlicovité listy se souběžnou žilnatinou, jež vyrůstaly na větvích ve šroubovicích. Ke konci karbonu nastává suché klima, jež má za následek vymření některých rostlinných skupin, jakými byly např. stromovité kapradiny. Jejich fragmenty spolu se zdeformovanými stonky jiných rostlin lze nalézt v podložních či nadložních polohách uhelných slojí.

 

 

Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří)

Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích . Jejím účelem je studie vývoje života na Zemi , pravěkých rostlin a živočichů na základě fosilních záznamů , které se dochovaly v horninách , ale například také v černém uhl í, jako zkameněliny .

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation

 

 
 
 
TOPlist